شبیه سازی تصادف خودرو و تریلی

/ 0 نظر

سالانه بسیاری از تصادفات با تریلی ها از عقب با توجه به ارتفاع کمتر خودرو در نتیجه رفتن به زیر تریلی یا وارد شدن ضربات سنگین به سر سرنشینان با تبعات سنگین جانی همراه است. به همین دلیل وسسات ایمنی تست ها و شبیه سازی هایی در این زمینه برای افزایش ایمنی خودروهای سواری انجام داده اند که در آن نه تنها به ایمنی خودروهای سواری بلکه به طراحی ایمن بخش انتهای تریلی ها نیز توجه شده است تا میزان خسارت وارده به حداقل برسد و کمترین خطری جان سرنشینان در خودرو را تهدید کند.