قدرت نمایی کشنده ولوو FH۱۶ ۷۰۰؛ قطار جاده ای

/ 0 نظر

اینبار کشنده قدرتمند ولوو FH۱۶ ۷۰۰ سه عدد کانتینر را در جاده می کشد