رنجروور اسپورت - چالش سراشیبی جهنمی

/ 0 نظر

رنجروور اسپرت اینبار قابلیت هایش را در حرکت از یک سراشیبی تند و کوهستانی ۱۵ کیلومتری به نام "Inferno" یا "جهنم" در کوه های کشور فرانسه به نمایش می گذارد